هیئت افغانی در شورای بین الحکومتی (IGC) پروژه (CASA- 1000) در شهر استانبول ترکیه اشتراک نمودند

by Shahwali Sadiq | May 24, 2015 12:43 PM

هیئت مختلط از وزارت های محترم انرژی وآب، مالیه، خارجه، اقتصاد، شرکت برشنا در مجلس شورای بین الحکومتی (IGC) که بتاریخ ۱۳۹۴-۲-۳ از طرف بانک جهانی (World Bank) به اشتراک هیئت کشورهای افغانستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، بانک جهانی و(USAID) تنظیم گردیده اشتراک نمودند.

رئیس هیئت افغانی انجنیر غلام فاروق قاضی زاده معین انرژی وزارت انرژی و آب با ابراز تشکری وقدردانی از سکرتریت IGC، انرژی لینک و از همکاری مالی بانک جهانی که مجلس IGC را دایر نموده روی اهمیت پروژه کاسا ۱۰۰۰ از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، روابطی ومنطقوی به حاضرین مفصلاً تشریحات ارائه نموده و خواهان همکاری های بیشتر کشور های ذیدخل و دونرها گردیده است در اخیر بیانیه خویش در مورد اجرای وظایف سپرده شده مؤرخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۵ الی ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ در مجلس که در شهر استانبول دائر شده بود به حاضرین درمجلس تشریح داده که از جمله روی موارد ذیل از طرف افغانستان اجراآت صورت گرفته است:

-       تفویض صلاحیت به منظور امضاء موافقتنامه مالی و پروژۀ بانک (WB Financing and Project Agreements)

-         موافقتنامه قرضه (Subsidiary Loan Agreement) که به وزارت مالیه و برشنا شرکت وظیفه سپرده شده بود و آنها در این زمینه اجراآت نمودند.

-         قرارداد عمومی (Master Agreement “MA”) و موافقتنامه قرارداد خریداری برق (Power Purchase Agreement) همچنان نماینده های افغانستان پیش نویس قرارداد خریداری برق بین افغانستان و پاکستان را به پاکستان ایمل کردند.

-         توافقنامه داخلی کشوری (Host Government Agreement) دربخش ضمانت های دولتی (Government and IFI  Guarantees) افغانستان مکتوب را به بانک جهانی قبلاً ارسال نموده بود.

سپس آقای Tom Breuerرئیس سکرتریت شواری بین الحکومتی (CASA-1000) درباره عدم انتقال مبلغ ۴۰۰۰ دالر امریکایی به حساب بانکی مربوطه غرض اجرآی معاشات اعضای سکرتریت در افغانستان از کشورهای تاجکستان، افغانستان و قرغزستان که تا الحال با وصف فیصله ها در مجلس ۱۴ مارچ ۲۰۱۵ سهم خود را در حساب بانکی سکرتریت کاسا ۱۰۰۰ انتقال نداده اند که این عمل کشورهای متذکره باعث عدم اجرای معاشات کارمندان سکرتریت در افغانستان شده است و از رئیس هیئت کشور های تاجکستان، قرغزستان و افغانستان خواهان وضاحت موضوع عدم پرداخت سهم هر کشور در حساب بانکی سکرتریت (CASA- 1000) گردید که رئیس هیئت تاجکستان در رابطه به حاضرین تشریح نموده که موضوع انتقال سهم تاجکستان را حین بازگشت به کشورم به مقامات عالی دولت تاجکستان مطرح و بعداً در این باره اجراات خواهم نمود.

رئیس هیئت قرغزستان نیز در باره انتقال سهم دولت قرغزستان در حساب بانکی سکرتریت (CASA- 1000)عین موقف رئیس هئیت کشور تاجکستان را به خود اختیار نمود.

رئیس هئیت افغانستان در باره انتقال مبلغ ۴۰۰۰ دالر امریکایی را به حساب بانکی سکرتریت کاسا ۱۰۰۰به حاضرین توضیح نمود که دولت افغانستان آماده انتقال مبلغ متذکره به حساب بانکی مربوطه میباشد، و از آقای Tom Breuerرئیس سکرتریت شورای بین الحکومتی کاسا ۱۰۰۰ (IGC) خواهش نمود تا به افغانستان تشریف آورده و صورت حساب بانکی سکرتریت کاسا ۱۰۰۰ را که مسدود شده است باز نماید تا معاش اعضای سکرتریت (CASA- 1000) در افغانستان از بانک الفلاح اجراء شده بتواند و آقای Tom Breuer وعده سپرد که درموقع مناسب بخاطر باز کردن حساب بانکی به افغانستان سفر خواهند نمود و موصوف افزود کشورهای ذیدخل سهم خویش را به حساب بانکی مربوطه انتقال دهند و یا اینکه سکرتریت (CASA- 1000) در افغانستان مسدود گردد. متعاقباً رئیس هیئت پاکستان خواهش انتقال سکرتریت مذکور از افغانستان به پاکستان گردید وهمزمان رئیس هیئت قرغزستان تقاضا نمود که بنا بر اهمیت پروژه و اینکه کشور قزاقستان رول مهم را در پروژه کاسا ۱۰۰۰ دارد باید سکرتریت آن در شهر الماتی کشور قزاقستان انتقال یابد.

آقای Martin Sobek آمرسرمایه گذاری IFC روی موضوعات تدارکاتی پروژه (CASA- 1000) به حاضرین چنین گزارش ارائه نمود:

۱-اسناد مناقصه تمدید لین کاسا ۱۰۰۰ بتاریخ ۱۸ می ۲۰۱۵ بسته خواهد گردید در این داوطلبی کمپنی های اروپائی علاقه اشتراک را نموده اند و ارزیابی آفرکمپنی های اشتراک کننده روی دست گرفته خواهد شد و بعد از سه الی چهار ماه با کمپنی برنده واجد شرایط قرارداد عقد خواهد گردید.

۲- اسناد مناقصه کانورتر استیشنconverter station ها بتاریخ ۲۰ می ۲۰۱۵ بسته خواهد گردید در این داوطلبی در مورد کانورتر استیشن در کابل بنا برمشکلات امنیتی صرف یک یا دو کمپنی چنایی اشتراک نموده اند که از لحاظ تدارکاتی بانک جهانی این یک مشکل خواهد بود و از رئیس هیئت افغانی تقاضا نمود تا با کمپنی های معتبر جهان مانند Siemens , ABB و Alstom در سطح مامورین عالی رتبه دولتی مذاکره و کمپنی های معتبر را تشویق به اشتراک در پروسه مناقصه کانورتر استیشن در کابل نمایند.

آقای Sunil Khosla آمر پروگرام های انرژی آسیای مرکزی از بانک جهانی در باره فعالیت ها و اجراآت سکرتریتIGC به حاضرین گزارش ارائه نمود:

1- مسوده قرارداد عمومی(Master Agreement“MA”) ترتیب وآماده مرور توسط هیئت محترم چهارکشور ذیدخل میباشد.

۲- مسوده موافقتنامه قرارداد خریداری برق (Power Purchase Agreement “PPA”) بین افغانستان با کشور های تاجکستان و قرغزستان و کشور پاکستان با کشور های تاجکستان و قرغزستان ترتیب و آماده مرور توسط هیئات محترم چهار کشور ذیدخل میباشد.

۳- مسوده موافقتنامه IGC بین کشورهای افغانستان، قرغزستان تاجکستان و پاکستان ترتیب و آماده مرور توسط هیئت محترم چهار کشور ذیدخل میباشد.

۴- مسوده قرارداد Loan Agreement(LA) بین بانک جهانی و کشورهای قرغزستان تاجکستان و پاکستان ترتیب و آماده مرور توسط هیئت محترم چهار کشور ذیدخل میباشد.

آقای Sunil Khosla آمر پروگرام های انرژی آسیای مرکزی از بانک جهانی از روئسایی هیئت کشورهای اشتراک کننده دراین جلسه تقاضا نمود تا اسناد فوق را مطالعه و نشانی نموده تا آمادۀ امضاء نماینده های با صلاحیت کشورهای افغانستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان و بانک جهانی گردد.

آقای رئیس مجلس و رئیس هیئت تاجکستان بیانیه کوتاه در مورد مؤثریت پروژه (CASA- 1000) در منطقه صحبت نموده و این پروژه را از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خیلی پروژه مهم تلقی نموده و افزود: جانب تاجکستان خیلی ها خورسند است که انرژی مازاد خود را به افغانستان و پاکستان که نیاز شدید به برق دارند بفروش برساند.

نخست قطعنامه IGC توسط روئسای هیئت هر چهار کشور امضاء گردیده متعاقباً روئسای شرکت های برق هر چهار کشور عضو کاسا ۱۰۰۰ قرارداد MA و PPAرا امضاء نمودند.

آقای Sunil Khosla درباره بانک جهانی توضیح داد که در مجلس IGC اسلام آباد موافقه شده بود تا بانک جهانی به کشورهای ذیدخل این پروژه قرضه بدهد. و اسنادLoan Agreement(LA) و WB Financing and Project Agreements را آماده امضاء نماید تا پروژه تطبیق شده بتواند سندFinance Agreement(FA) را توسط هیئت افغانی آقای محمد مصطفی “مستور” و آقای عبدالرزاق “صمدی ” با بانک جهانی امضاء نمودند.

همچنان موافقتنامه Loan Agreement(LA بین بانک جهانی وسایر کشورهای ذیدخل دراخیرجلسه نیزبه امضاء رسید.

رئیس هیئت کشورهای قرغزستان تاجکستان، پاکستان هر کدام به نوبه خود در مورد اهمیت و مؤثریت پروژه کاسا ۱۰۰۰ و همکاری بین کشور های ذیدخل بیانیه ارائه نموده و رئیس هیئت افغانستان محترم انجنیر غلام فاروق “قاضی زاده” از زحمات بانک جهانی، سکرتریت IGC،Energy Links مؤسسه USAID و از همکاری های بانک اروپائی و اسلامی به خصوص از آقای Sunil Khosla آمر پروگرام های انرژی آسیای مرکزی بانک جهانی ابراز تشکری نموده افزود: که پروژه کاسا ۱۰۰۰ یک پروژه خیلی مهم و حیاتی است که از لحاظ سیاسی، منطقوی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می نماید در پایان مجلس نمایندگان بانک جهانی، بانک اروپائی، مؤسسه USAID، دولت ایالات متحده امریکا و سکرتریت IGC به نوبه خود از امضاء اسناد مربوط به پروژه (CASA- 1000) بین کشورهای افغانستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان و بانک جهانی اظهار خوشی نموده و این پروژه منطقوی را به سود مردمان کشورهای ذیدخل شمرده و وعده هرنوع همکاری های مالی، تخنیکی و سیاسی را به روئسای محترم هرچهار کشور مذکور اعلام نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-igc-%d9%be%d8%b1%d9%88/