همکاری بنیاد فرهنگی آغاخان در سروی ساحات آبدات تاریخی

by Abdullah Atayi | نوامبر 2, 2015 11:39 ق.ظ

عبدالباری جهانی وزیراطلاعات وفرهنگ دردیدار با اجمل میوندی رییس بنیاد فرهنگی آغاخان در مورد هماهنگی موسسات خصوصی با این وزارت دررابطه به کارپروژه های آبدات تاریخی، صحبت نموده و رییس بنیاد فرهنگی آغاخان گفت که آن بنیاد در سروی ساحات آبدات تاریخی که شامل نقشه باستانشناسی شود، با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری مینماید.

وی افزود: ازسوی این بنیاد اکنون در پروژه های حفاظت و ترمیم آبده های تاریخی درولایات کابل، بلخ و بدخشان کارجریان دارد وهمکاری های بیشتر آن بنیاد دربخش های فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ ادامه خواهد یافت.

دراین دیدار دررابطه به هماهنگی میان نهاد ها و موسسات خصوصی با وزارت اطلاعات وفرهنگ که دربخش آبده ها  وساحات تاریخی کشور کارمینمایند، نیز بحث صورت گرفته و تاکید شده که هرنهادی که دربخش های ترمیم و حفاظت آبده های تاریخی کارمی نمایند باید با وزارت اطلاعات وفرهنگ تفاهم نمایند و این وزارت درجریان قراردهند.

درجریان این دیدار یک جلد کتاب نمایشگاه آثارهنری دوره مغل که درسال 2013 در باغ بابرشاه کابل برگزارشده بود، ازسوی رییس بنیاد فرهنگی آغاخان به وزیر اطلاعات وفرهنگ اهدا شد.

وزیر اطلاعات وفرهنگ، حفاظت ساحات و آبده های تاریخی کشور را یک از مسوولیت های مهم وزارت اطلاعات وفرهنگ و تمام مردم افغانستان دانست.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ad/