همکاری افغان-آلمان دفتر ولایتی تخار خویش را به ریاست عمومی تربیه معلم تسلیم نمود

by Abdullah Atayi | January 18, 2017 4:29 AM

برنامه آموزش ابتدای و متوسطه برای افغانستان همکاری افغان-آلمان که بیش از یازده سال است که در این ولایت تخار کار می کند، دفتر ولایتی خویش را به ریاست عمومی تربیه معلم و وزارت معارف افغانستان تسلیم نمود.

عنایت الله نوید، مسئول ریاست معارف ولایت تخار گفت: “در جریان سالهای گذشته، برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه برای افغانستان در راستای بهبود سیستم آموزش افغانستان فعالیت های زیادی انجام داده است. دفتر و وسایل که امروز ما از این برنامه دریافت کرده ایم می تواند مارا به ادامه فعالیت های که این برنامه آغاز کرده بود، یاری رساند.”

دیتر گوپفرت، مدیر برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه برای افغانستان گفت: ” تحویل دهی لوازم و روی دست گرفتن فعالیت ها بسیار مهم است ولی مهمتر از آنها، واگذاری مسئولیت ها است. ما با اطمینان مسئولیت فعالیت ها برنامه خویش را به ریاست معارف تخار و دارالمعلمین واگذار می کنیم.”

دفتر یاد شده کاملا مجهز بوده و دارای  وسایل ضروری چون کمپیوتر لپ تاپ و پرنتر است. دفتر مذکور به ریاست معارف و تربیه معلم فرصت داده تا آنها به طور موثر فعالیت های خویش را آغاز کند که این سهولت در دسترس  بیش از 120 کارمند ریاست معارف قرار می گیرد.

قابل ذکر است که برنامه آموزش ابتدایی و متوسطه برای افغانستان که توسط (GIZ) تطبیق می گردد در راستای بهبود سیستم آموزشی مکاتب افغانستان و افزایش دسترسی به تعلیم و تربیه کار می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88/