هشتاد درصد نیاز مندی خوراکه مرغ درشرق افغانستان مرفوع می شود

by Shahwali Sadiq | May 5, 2015 8:54 AM

کار اعمار یک فابریکه تولید مواد خوراکه مرغ در ولایت ننگرهار به شدت جریان دارد.

این فابریکه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط پروژه  (CARD-F) که یکی از پروژه  های مهم همکار با وزارت زراعت است اعمار می شود.هزینه ساخت این فابریکه مبلغ 3.5 میلیون دالر است که پنجاه در صد آن را یک سرمایه گذار افغان و پنجاه در صد آن را پروژه (CARD-F) می پردازد

فابریکه یا د شده که ظرفیت تولید ده تن مواد خوراکه را در یک ساعت دارد به معیار های جهانی ساخته می شود و با اعمار آن حدود 80 در صد نیاز مندی فارم  های مرغداری در شرق افغانستان مرفوع می شود .

قرار است تا هفت ماه دیگر کار اعمار این فابریکه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7/