هدر ساختن سه تن مواد غذایی تاریخ گذشته وبی کیفیت، قدمی در تامین مصؤنیت غذایی مردم

by Shahwali Sadiq | August 25, 2014 11:11 AM

IMG_2770ede114dc-0ae3-4c10-bb6d-98418b8332ce[1]وزارت صحت عامه ، مقدار سه تن مواد غذایی تاریخ گذشته  وبی کیفیت را که در چند ماه اخیر از نواحی مختلف شهر کابل جمع آوری گردیده بود، امروز در ولسوالی بتخاک شهر کابل هدر نمود.

داکتر سید حبیب رحمانی مسوول مراقبت های صحی اساسی  و معاون ریاست صحت عامه کابل گفت: این ریاست، یک بررسی  حفظ الصحوی  را ازنحوه  تهیه، تولید، تورید و توزیع مواد غذایی  در طح  ولایت  کابل، روی دست گرفته بود  که در نتیجه ی آن، مقدار سه تن مواد غذایی  تاریخ گذشته و بی کیفیت جمع آوری و ضبط  گردیده و هدرگردید.

این مواد شامل 54 قلم بوده که بیشتر آن شامل خرما، نوشابه های غیر الکولی و غذا های آماده میباشد که در قوطی های سربسته فروخته می شد.

داکتر رحمانی استفاده از غذا های تاریخ گذشته را برای صحت انسانها مضر دانسته میگوید: استفاده از مواد غذایی تاریخ گذشته، مشکلات بزرگ صحی را برای مردم  به بار آورده و از نظر اقتصادی نیز آنها را خساره مند میسازد.

وی علاوه کرد : ریاست صحت عامه ولایت کابل با همآهنگی ارگان های ذیربط، یک کمیته ی را تشکیل داده است که طی جلسات ماهوار، به مشکلات صحت محیطی و چالش های ناشی از آن در سطح شهر کابل رسیده گی مینماید.

این مواد خوراکی به گونه هدر گردید تا محیط و هوا از نظر حفاظت محیظ زیست آلوده نگردد. تمام این مواد در منطقه گزک ولسوالی که یک ساحه دور افتتاده از مناطق مسکونی میباشد که در آن جا زباله های شهر کابل توسط  شواروالی مدفون میگردد، دفن گردید.

روند جمع آوری  و هدر سازی مواد خوراکی  بیکیفیت و تاریخ گذشته در مرکز و ولایات ادامه دارد و رهبری وزارت صحت عامه از تمام تورید کننده گان و تولید کننده گان مواد خوراکی مجدانه میخواهد که از تورید و تولید مواد خوراکی بیکیفیت خود داری نموده  تا صحت مردم از بابت استفاده آن  آسیب نبیند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/IMG_2770ede114dc-0ae3-4c10-bb6d-98418b8332ce.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/