بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

نگرانی جوانان در کندز از افزایش بيکارى

برخی از جوانان ولايت کندز، از بيکارى روزافزون نگران اند و از حکومت می خواهند که اين معضل را حل نمايد.

مسولان در آمریت امور جوانان ولایت کندز می گویند که برخی جوانان در این ولایت، به علت بیکاری و فساد اداری مجبور شده اند که به صفوف مخالفین دولت بپيوندند.

 عبدالغفور هوتك، آمر امور جوانان کندز گفت: “اين بيکارى و فساد ادارى، باعث شده که تعداد زيادى از جوانان، با مخالفين مسلح يکجا شوند و يا هم از کشور فرار کنند.”

آمر امور جوانان کندز افزود که طى سال گذشته، از پوهنتون هاى دولتى کندز ٢٥٠٠ نفر فارغ شده است، که تعداد کم شان وظيفه دارند.

محمد قاسم يكتن ازجوانان وفعال مدنی ولايت کندز گفت که بر شمار جوانان بیکار طی سال های اخیر افزوده شده؛ اما حکومت نتوانسته است زمینۀ کار را برای آنان فراهم سازد.

 قاسم افزود: “بیکاری در کندز روز به روز افزایش یافته است و مردم کندز، جدی نگران هستند و دولت هم تا هنوز هیچ اقدام جدی نکرده است و این بیکاری روزافزون، جوانان را به مواد مخدر  مبتلا ساخته است.”

 احمد ولی  جوان دیگر نیز از نبود کار شکایت نموده گفت درحاليکه شمار زیادی از جوانان فارغ التحصیل پوهنتون هستند؛ اما تا هنوز فرصت های کاری براى شان مهيا نگرديده است.

 احمد ولی گفت: “در هر اداره که بست اعلان میشود، پیش از پیش نفرش تعین ميباشد؛ تنها یک امتحان نمایشی برگزار میشود؛ برای آدم های بی پول و بی واسطه وظیفه داده نمیشود، که این یک مشکل بسیار سخت برای جوانان است.”

قابل يادآورى است که برعلاوۀ ولایت کندز، در تمام افغانستان جوانان از بيکارى رنج ميبرند و از حکومت، خواهان حل اين معضل هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.