نگرانی‌ها از نبود برنامۀ دقیق برای تأمین امینت پروژه”تاپی”

by Wadsam | می 17, 2018 5:43 ق.ظ

اعضای شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها درولایت فراه نشان دهنده آن است که حکومت برنامۀ دقیقی برای تأمین امنیت مسیر لولۀ گاز ترکمنستان ندارد .

ابراهیم جعفری، رییس شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی گفت:” اخیرا دیده می‌شود که حکومت آهسته آهسته تاپی را از اولویت‌های برنامه‌های بیرون می‌کند چون تلاش‌های اخیر برای سقوط فراه نشان می‌دهد که حکومت درتأمین امنیت مسیر لوله گازترکمنستان کاری نکرده است.”

اما وزارت امورداخله نا امن ساختن مسیرلوله گاز ترکمنستان را درافغانستان کاردشمنان کشور می‌داند و می‌گوید که این وزارت برنامۀ دقیقی برای تأمین امینت پروژه”تاپی” دارد اما تا کنون از این وزارت خواسته نشده است تا امنیت این مسیررا تأمین کند.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امورداخله گفت:” دشمنان افغانستان همواره تلاش کرده اند که این پروژه عملی نشود اما ما هم تلاش داریم که امنیت این پروژه را تأمین کنیم.”

نزدیک به پنج ماه از رسیدن لوله گازترکمنستان به مرزهای افغانستان می‌گذرد اما تا کنون چندین مرحلۀ باقی مانده است تا روند عملی شدن این پروژه آغازشود.

در این حال، شماری ازآگاهان بخش معادن درکشور می‌گویند که حکومت با مدیریت کنونی اش در پروژه “تاپی” قادرنخواهد بود که این پروژه را درزمان معیین آن آغاز کند.

قابل ذکراست که درحدود یک ونیم سال به بهره برداری از پروژه “تاپی”مانده است اما تا کنون عملی شدن این پروژه در افغانستان که دومین کشورمشمول این پروژه است آغازنشده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a3/