نگاهی کوتاه بر فعالیت های کارد- اف در هلمند

by Wadsam | August 24, 2014 5:27 AM

با آغاز فعالیت های آزمایشی برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد- اف) در ولایت هلمند، اکنون باشنده گان این ولایت از اقتصاد پایدار و مشروع برخوردار گردیده اند. نصب 20 باب سبزخانه، 50 باب فارم زنبور داری و 6 باب فارم مرغ گوشتی با ظرفیت 5000 چوچه در هر دوران از جمله فعالیت های اند که در ولسوالی های نادعلی، ناوه، و لشکر گاه این ولایت ادامه دارد.CARD F[1]

کشاورزان محلی با کمک تخنیکی دفتر کاردف در 18 باب سبزخانه بادرنگ و دو باب دیگر بادنجان رومی کشت نموده اند و از این طریق تا به حال در حدود 40 هزار کیلو بادرنگ را به فروش رسانیده اند.

از سوی هم اولین مرحله عسل گیری ادامه دارد، تا این دم 17 نفر از زنبور داران بیشتر از 473 کیلوگرام عسل بدست آورده که اوسطاً هر کیلوی آنرا در مقابل 600 افغانی به فروش رسانیده اند.

افزون بر این برای 10 تن از کشاورزان پیشتاز زمینه مساعد گردیده تا با همتا های خود در کابل و ننگرهار ملاقات نموده و از تجارب ایشان استفاده نمایند.

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد- اف) همواره تلاش به خرچ میدهد تا زمینه تشبثات روستایی را بالا برده تا از یک سو دهاقین اقتصاد مشروع و پایدار داشته باشند او از سوی هم کشت کوکنار از کشور ریشه کن شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/CARD-F.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84/