نهایی شدن سند هماهنگ سازی هدف های توسعه پایدار سازمان ملل با برنامه های توسعه‌‌یی حکومت

by Wadsam | August 30, 2019 2:08 AM

سند هماهنگ سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد با برنامه های توسعه یی حکومت افغانستان نهای شده است. سازمان ملل برای بهتر شدن اوضاع زندگی مردم ۱۷ هدف توسعه پایدار را در نظر گرفته است و حکومت باید این اهداف را ده سال برآورده سازد.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید که سند هماهنگ سازى اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد با برنامه توسعه‌یی حکومت، توسط این وزارت نهایی شده است.

وی علاوه نمود که با تصویب این سند از سوی کابینه،  برنامه های انکشافی و توسعه‌یی حکومت تا سال ۲۰۳۰ بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به پیش برده خواهند شد. 

گفتنی است که با در نظر داشت اوضاع‌ اقتصادی، افغانستان در تطابق این طرح در جهان در جایگاه ۱۵۳ قرار دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/