نمایش اثارنقاشی بامیان در جنوب آسیا

by Abdullah Atayi | August 31, 2015 10:15 AM

به گفته مسئولین اداره محلی ولایت بامیان درکمپ فرهنگی هنری سارک، دراین ولایت پنجاه اثر هنری خلق شده است که بصورت دوره ای درکشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته می شود.

مسئولین دربامیان نمایش این آثار را برای معرفی ساحات باستانی ومناظر طبیعی این ولایت مهم وارزنده می خوانند. دراین آثار نقاشی داشته های فرهنگی ومناظر طبیعی بامیان به تصویر کشیده شده است.

کبیر دادرس رییس اداره اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان گفت:” درطی سه روز هنرمندان مختلف کشورهای جنوب آسیا پنجاه اثر نقاشی را  از ساحات مختلف بامیان بخصوص مناظر طبیعی، آثار باستانی و پارک ملی بند امیر خلق کرده اند که بصورت دوره ای در تمامی کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته می شود”.

مسئولین اداره اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان می گویند که سالانه کشورهای جنوب آسیا میزبان بیش از دو نیم ملیون گردشگر خارجی است که اگر یک صد هزارآن به افغانستان وبامیان سفرنمایند تغیرات مثبت برزندگی روزمره مردم رونما می شود.

بامیان درسال جاری میلادی به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک معرفی شده است. درطی یک هفته گذشته بیش از پنج جشنواره مختلف فرهنگی هنری دراین ولایت برگزار شد.دراین جشنواره ها نزدیک به یک صد هزار نفر به شمول زنان وخانواده ها از ولایات مختلف کشور، اشتراک کرده اند.

مسئولین می گویند که بامیان از ولایات امن وباستانی افغانستان بوده که با بهبود امنیت درکشور وافزایش آمار سیاحان درافغانستان نبض اقتصادی منطقه به نفع افغانستان رقم خواهد خورد

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7/