English | دری

نقش رسانه ها در افشا و مهارسازی فساد اداری در افغانستان

نقش رسانه ها در افشا و مهارسازی فساد اداری در افغانستان

در نشست امروزی رسانه ها که به دعوت ادارۀ همکاری افغان-آلمان و میدیوتیک افغانستان در کابل دایر شدهبود کارشناسان حکومت، جامعۀ مدنی، رسانه و سازمانهای بین المللی بخاطر بحث پیرامون دستاوردهای که رسانه ها تاکنون در افغانستان به آن نایل آمدهاند و چالشهای که مطبوعات به آن در عرصۀ گزارشدهی پیرامون فساد اداری به آن مواجه اند، گردهم آمدند. در دهۀ گذشته افغانستان هم شاهد یکانقلاب رسانه بود که شمار زیادی از رسانه های گروهی فعالیت داشته اند و در عین حال شاهد افزایش سریع فساد اداری در کشور نیز بوده است. افغانستان هنوز هم از جملۀ آنعده کشورهای جهان است که فساد اداری در آن به اوج خود رسیده است. ارتشا در تمام سطوح جامعه تأثیرات منفیمیگذارد. ولی رسانه های جدید گروهی با وادارساختن حکومت و جامعۀ بین المللی روی حل این مسئله راه را برای گفتگوی بازتر پیرامون فساد اداریهموار ساخته است .140820_MEK_KBL_Media Meetings

سخنران مهمان محترمه زبینا متی، ادیتور و گویندۀ تلویزیون آلمان از زاویۀ بین المللی به خطرات و امکانات گزارشدهی پیرامون فساداداری توضیحات داد.در مباحثات نشست اشخاص ذیل اشتراک نمودند: دوکتور احمد راشد بهروز، رئیس اجرایی کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مشترک مبارزه علیه فساد اداره (MEC) سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان (IWA) سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان (HOOAC) و و شاحسین مرتضوی، سردبیر ارشد روزنامۀ هشت صبح. محترم عزیز رفیعی، رئیس سازمان مجمع جامعۀ مدنی افغانستان گردانندگی این نشست را به عهده داشت.

اشتراک کنندگان در پایان این نشست نتیجه گیری نمودند طوریکه شاه حسین مرتضوی اظهار داشت “فساد اداری به یک فرهنگ تبدیل شده است”. دوکتور بهروز اضافه نمود که “فساد اداری مانع پیشرفت تمام اتباع کشور میگردد. این مسئولیت ماست که خاموش باقی نمانیم. رسانه و ادارات ضد فساد اداری باید یکجا دست به دست هم داده علیه فساد اداری مؤثرانه کار نمایند.” سخنرانان به اتفاق نظر اظهار داشتند که ژورنالیستان در عرصۀ گزارشدهی دربارۀ فساد اداری با چالشهای کلان از قبیل تهدیدات، و سانسور خودی جبری مواجه اند. طوریکه محترمه زبینا متی تحلیل و ارزیابی نمود، ” حتی در آلمان به ژرونالیستان رشوه میدهند. این تنها مشکل افغانستان نیست .”

سخنرانان همچنان به پرسشهای اشتراک کنند گان نشست پیرامون نیازمندیهای ژورنالیزم تحقیقاتی در زمینۀ بوجودآوردن تغییر در مسائل چون پاکیزگی و صداقت، معافیت و شفافیت پاسخ گفتند. احمد رشید طوطاخیل، نمایندۀ مساعی ادارۀ افغان-آلمان در زمینۀ مبارزه برضد فساد اداری اظهارداشت: ” وقایه بهتر از تداوی است، ولی هماهنگی بیشتر میان ادارات مبارزه برضد فساد اداری خیلی ضروری می باشد. رسانه باید راه حلها را نیز پیشنهاد نماید.” محترم اکرام افضلی به نمایندگی جامعۀ مدنی اظهار داشت، ” شهروندان نه تنها به آگاهی ارتشا بلکه همچنان به دانستن پیروزی های مبارزه برضد فساد اداری نیاز دارند .”

ادارۀ همکاری افغان-آلمان به عنوان جز از فعالیت های خویش با حکومت افغانستان کورسهای آموزشی ضد فساد اداری را تدویر می نماید. از سال 2010 بدینسو آموزگاران تعلیم یافته سیمینارهای را پیرامون مبارزه علیه فساد اداری و تأمین پاکیزگی وصداقت برای بیش از 600 تن از کارمندان دولتی دایر نموده و بدین وسیله به ارتقای سطح آگاهی آنها در مورد فساد اداری کمک نموده اند .

نشستهای رسانه در 2014 – مسئولیت اجتماعی رسانه های افغانستان – سلسله ای از رویدادهای منظمی است که از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان در همکاری با میدیوتیک افغانستان دایر می گردد. در این نشستها سخنرانان کارشناس به نمایندگی از حکومت و سکتور دولتی، جامعۀ مدنی، ادارات همکاری انکشافی و رسانه اشتراک می نمایند تا روی مسائل مهم انکشافی با مطبوعات بحث نمایند. کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مشترک مبارزه علیه فساد اداری به این نشست رسانه ها پیرامون مبارزه علیه فساد اداری از لحاظ تخنیکی کمک نموده است .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*