نصب 5 دستگاه هواشناسی مدرن در 5 زون کشور

by Abdullah Atayi | November 28, 2015 11:00 AM

پروژه تنظیم آب در مزرعه 5 دستگاه هواشناسی مدرن را در 5 زون کشور هرات، ننگرهار، بلخ، بامیان و کابل نصب نموده و دوره آموزش پنج روزه، استفاده از دستگاهای نصب شده هواشناسی مدرن را برای 35 تن از کارمندان وزارت زراعت تدویر نموده است.

گفته می شود که در این دوره 35 تن از کارمندان ریاست آبیاری، پروژه تنظيم آب در مزرعه، کارمندان بخش آبیاری ریاست های زراعت ولایات کابل، پروان، هرات، سمنگان، بغلان، بامیان و ننگرهار اشتراک ورزیده بودند.

این دوره به هدف استفاده موثر از دستگاه هواشناسی مدرن، طرز اخذ ارقام ثبت شده از دستگاه هواشناسی و وب سایت آن، شیوه استفاده از آن ارقام ثبت شده در عرصه زراعت و آبیاری به طور نظری و عملی به کارمندان وزارت زراعت برگزار شده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-5-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1-5-%d8%b2%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/