نصب و افتتاح ماشین ATM در محوطه وزارت زراعت

by Abdullah Atayi | August 6, 2017 4:43 AM

یک پایه ماشین ATM کابل بانک نو جهت سهولت اخذ معاش و جلوگیری ازضیاع وقت کارمنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در محوطه این وزارت نصب و به بهره برداری سپرد.

پیش از نصب این ماشین تمام کارمندان مرکزی که تعداد شان به 1800 تن می رسد، از بهر اخذ معاشات و حقوق ماهانه شان ساعت ها در نمایندگی های نوی کابل بانک در هوای گرم و صف های دراز منتظر می ماندند.

پس از این دارندگان کارت ای تی ام کارمندان وزارت زراعت میتوانند بدون کدام مشکل معاش و سایر امتیازات خویش را ازاین ماشین اخذ نمایند.

قابل ذکر است که نصب این ماشین در اثر سعی و تلاش ریاست مالی و حسابی وزارت زارعت در تفاهم با کابل بانک نو صورت گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-atm-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9/