بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

نصب سیستم حاضری برقی در ریاست زراعت ولایت بغلان

سیستم حاضری برقی با همکاری پروژه دوم ارتقاء ظرفیت و مدیریت تغییر(CBCMP-II ) در ریاست زراعت ولایت بغلان نصب گردید.

با استفاده از این سیستم کارمندان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری به سادگی و با گذاشتن انگشت شان روی ماشین های حاضری برقی که در داخل ریاست نصب گردیده است، حاضری شان را در ریاست ثبت می کنند.

گفتنی است که هدف از نصب این سیستم ،کمک به مدیریت عمومی منابع بشری و بهبود سیستم حاضری پروسه معاشات از طریق دیتابیس می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.