نصب حدود 30 پایه دستگاه برف و آب سنج در بدخشان

by Kamaluddin Koshan | February 16, 2014 8:37 AM

faizabad[1]ریاست اداره تنظیم آب در بدخشان در طی سال های اخیر توانسته است که حدود 30 پایه دستگاه های برف و آب سنج را در مناطق مختلف این ولایت نصب نماید و از این دستگاه بخاطر گیرد آوری اطلاعات وآمار میزان آب و برف استفاده نماید.

انجینیر محمد رفیع بهمن رییس اداره تنظیم آب بدخشان به رسانه ها میگوید: اطلاعات و آمار های که از این دستگاه ها بدست میباید بخاطر ساخت پروژه های انکشافی چون پل، بند برق و سرک های که درکنار دریا ها ایجاد میشود استفاده به عمل مییاید.

وی افزود، همچنان از طریق معلومات این دستگاه میتوانند که برای زارعین این ولایت معلومات در مورد خشکسالی ها نیز ارایه نمایند.

مسوولین این ریاست نصب این دستگاه ها را در این مناطق یک راه ترقی و پیشرفت در مسیر اقتصاد کشور به ویژه ولایت بدخشان میدانند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/faizabad.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-30-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%ae/