نشست مشورتی مسوولین وزارت معادن و پترولیم با سرمایه گذاران

by Shahwali Sadiq | April 14, 2015 10:07 AM

به منظوررفع  چالش ها، معرفی وشناسای فرصت های  سرمایه گذاری در عرصه معدنکاری نشست مشورتی باسرمایه گذاران ملی مورخ 24/1/1394 به اشتراک  میراحمد جاوید سادات معین پالسی وبرنامه ها، سید زمان هاشمی رئیس خدمات حقوقی، نعمان ترین رئیس انکشاف سکتور منرال ها، انجنیرعبدالسلام رئیس کادستر، حفیظ الله حصیف رئیس اطلاعات وارتباط عامه و عدۀ از سرمایه گذاران ملی در تالار کنفرانس های وزارت معادن وپترولیم تدویر شد.

میراحمد جاوید سادات ضمن خوش آمدید نقش سرمایه گذاران ملی رادر تقویت اقتصاد ملی کشوربخصوص درعرصه  سکتور معادن ستایش نمود ودست آورد های این سرمایه گذاران را در افغانستان مهم خواند.

سرمایه گذاران بالنوبه مشکلات خویش را در مورد پروسس و صادرات منرال های افغانستان  ارایه نمودند و از دولت افغانستان خواهان حل مشکلات دراین  راستا شدند.

آقای سادات بر تقویت سرمایه گذاران داخلی در امور معادن تاکید نموده، و برنقش سکتور خصوصی در جهت اشتغال زایی از طریق پروسس سنک های قیمی در داخل افغانستان تاکید داشتند.

سرمایه گذاران ضمن وعده همکاری، زحمت وتلاش خویش را جهت پروسس سنگ های قیمتی در داخل افغانستان به شکل درست آن آغاز خواهند کرد تا بتوانند الی دوسال آینده این پروسس را با کیفیت عالی انجام دهند.

در اخیر از جانب محترم سادات به پرسش های  متشبثین خصوصی پاسخ قناعت بخش ارایه گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88/