ناامنی و ویرانی، از بزرگترین عوامل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان

by Abdullah Atayi | November 21, 2015 7:34 AM

زمره‎امین، موسس فعالیت‌های کاهش آسیب اعتیاد در افغانستان، می گوید که، ویرانی زیر ساخت‌های اقتصادی و کشاورزی افغانستان پس از اشغالگری آمریکا، طولانی شدن بازسازی زیرساخت‌ها و تشدید ناامنی به علت افزایش فعالیت گروه طالبان و گروه تروریستی داعش، کشاورزی این کشور را به سمت کشت خشخاش سوق داده است.

وی افزود: حمایت‎های پاکستان از گروه‎های طالبان و داعش در افغانستان نیز موجب شد تا در مناطقی که کنترل دولت در آن کمتر است، کشت و تولید خشخاش و تریاک افزایش یابد، و با وجود تلاش‎های ایران و نهادهای بین المللی برای جایگزین کردن کشت مناسب به جای کشت خشخاش در افغانستان، نبود امنیت و دست‌های بیرونی اجازه افزایش کشت جایگزین نمی‌دهند.

به گفته موسس فعالیت‌های کاهش آسیب اعتیاد در افغانستان: بر اساس بررسی‎های سال ٢٠١۵ که در افغانستان انجام شد، سه میلیون و ۶٠٠ هزار معتاد در افغانستان زندگی می‎کنند که از هر سه معتاد، یک نفر مصرف ‌کننده هرویین و تریاک است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%a7%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2/