مژگان وافق الكوزى: متشبث ماه

by Wadsam | August 17, 2019 7:37 PM

 بانو مژگان وافق الكوزى به حيث مدير عمومى در شركت Impressive Consulting, LLC، كه در كابل و ورجينيا امريكا فعاليت دارد، كار ميكند. Impressive Consulting  یک شركت بازاريابى و مشوره دهى ميباشد.

  بانو الكوزى تا درجه ماسترى در  بخش تجارت بين الملل تحصيلات عالى خود را ادامه داده است. اولين اقدام وى در بخش تجارت ايجاد يك كافى شاپ در باغ زنانه كابل ميباشد. به تعقيب آن در سال ٢٠٠٧ اولين مركز خريدارى بانوان را بنام جهان تجارت خانم ها كه داراى ٣٣ دوكان ميباشد، تأسيس نمود.

 وى در سال ٢٠١٨ ميلادى از طرف سازمان ملى بانوان حرفه اى امريكا ويا NPWA در راستاى خدمات شايان اش در شركت بازاريابى ديجيتل، به حيث بهترين رهبر انتخاب گرديد.

 خانم الكوزى از ده سال بدينسو يعنى بعد از ختم دوره آموزشى برنامه خودكفاى اقتصادى بانوان در سال ٢٠٠٨ به حيث ريس شبكه ارتباط تجارى، سرگروپ و آموزگار إيفاء وظيفه نموده است. وى همچنان در پوهنتون امريكاى در افغانستان منحيث سرمربى و آموزگار تجارت براى10000 بانوان در برنامه گولدن ساكس كار نموده است. وى در ١١ سال گذشته سرگروپ ٥٠ بانوى متشبث بوده و بيش از ٣٠٠٠ بانو را در ٩ ولايت كشور تعليم داده است.

 وی در سال ٢٠٠٩ از طرف وزارت امور زنان كشور به حيث “بهترين رهبر زن افغان” تحسين و تقدير گرديد.و از طرف اداره حمايت از سرمايه گذاران افغانستان منحيث بهترين “متشبس زن افغان” انتخاب شد.

 بانو مژگان وافق الكوزى در سال ٢٠١٨ جايزه “بى بى خديجه” را از طرف سازمان ملى بانوان حرفه اى در ورجينيا بدست آورد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%da%98%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b2%d9%89-%d9%85%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d9%85%d8%a7%d9%87/