منظوری ۱۳ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

by Abdullah Atayi | December 3, 2016 6:19 AM

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ۱۳ قرارداد به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد افغانی منظور گردید.

این پروژه ها شامل بخش دوم پروژه دهلیز ترانزیتی شمال به جنوب، اعمار ۸،۸ کیلومتر جاده از قرغه یی الی مهترلام بابا ولایت لغمان، تهیه و چاپ یک میلیون جلد پاسپورت کمپیوتری، تهیه و تدارک دو قلم مواد نفتی ضرورت ادارات مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی، پروژه ساختمانی مرکز آموزشهای فنی و حرفوی امید (کمپ فنکس)، پروژه بهسازی زیربنای قسمت E رحمان مینه، اعمار ساختمان فارم خاسه پز ولایت بلخ، قیرریزی ۲۲،۲۴ کیلومتر جاده با ساخت آب روهای آن از شهر حیرتان الی ولسوالی کلدار ولایت بلخ می باشند.

همچنان اعمار ۷،۸  کیلومتر جاده اسفالت و کانکریتی همراه با ساخت آبروهای آن از پل باغ سلطان الی پل کندهاری ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر، تهیه و تدارک ۳۸۵۰ شماره تیلفون های PBX  بخاطر تامین ارتباطات تکتیکی برای جنرالان، افسران و سربازان اردوی ملی، قرارداد تدارک تخلیه و بارگیر خط آهن حیرتان – مزار شریف، پروژه حفظ و مراقبت شاهراه کابل-جلال آباد به طول ۵۰ کیلومتر، اعمار ساختمان فارم زراعتی خم کلان ولایت پروان، مشمول پروژه های منظور شده می باشد.

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی فیصله نمود تا به هدف نگهداری از جنگلات کشور، سر از سال آینده همه نهاد های دولتی به ویژه وزارت های دفاع ملی و امور داخله از چوب سوخت استفاده نکنند و بدیل آن را باید دریابند.

قابل ذکر است که در پروژه بخش دوم دهليز ترانزيتی شمال به جنوب (ساختمان و بازسازی ۱۷۸ کیلو متر جاده از دره صوف – یکاولنگ)،  بیش از ۳،۳ میلیارد افغانی صرفه جویی صورت گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b3-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-2/