منظوری ۱۲ قرارداد به ارزش ۱,۶ میلیارد افغانی

by Wadsam | June 4, 2018 11:24 AM

 در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهور کشور، ۱۲ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱,۶میلیارد افغانی منظور گردید.

قراردادهای منظورشده قرار ذیل است:

در این جلسه در رابطه به همکاری میان پوهنتون اوهایو ایالات متحده امریکا و وزارت فواید عامه جهت انکشاف ظرفیت مسلکی انجنیری معیاری، کمیسیون به وزارت فواید عامه هدایت داد تا تفاهم‌نامه همکاری درازمدت را تسوید و به کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نماید.

همچنان حین بررسی و منظوری قراردادهای مواد اعاشوی وزارت امور داخله، رئیس جمهور کشور اکیدا به وزارت امور داخله هدایت داد تا موضوع اکمال مواد اعاشوی به نیروهای پولیس را مورد نظارت و بررسی قرار دهد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان فیصله‌کرد تا نهاد دیدبان شفافیت افغانستان با وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی و اداره تدارکات ملی جهت اعزام هیات‌های مختلط نظارتی به قطعات پولیس و قول‌اردوها و جزوتام‌های اردوی ملی و به منظور نظارت از وضعیت اکمالات مواد غذایی، تفاهمنامه همکاری مشترک را به امضا برسانند.

کمیسیون پیشنهاد وزارت صحت عامه را در رابطه به اعمار شفاخانه۶۰۰ بستر ولایت ننگرهار از طریق تصدی بنایی منظور کرده و تاکید ورزید که وزارت شهرسازی و مسکن در این زمینه هرچه عاجل دست به‌کار شود، زیرا مردم ولایت ننگرهار بیشتر از این نباید از تاخیر در آغاز کار پروژه متأثر شوند.

گفتنی است که در این جلسه اعضای کمیسیون، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین ملی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه نیز حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%db%b1%db%b6-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81/