منظوری ۱۰ قرارداد به ارزش ٢٢،١ میلیارد افغانی

by Wadsam | February 13, 2018 4:55 AM

در جلسه کميسيون تدارکات ملى به رياست محمد اشرف غنی ريیس جمهور کشور، قراردادهاى شمارى از پروژه ها را به ارزش مجموعى ٢٢،١ میلیارد افغانی منظور کرد.

این قرار داد ها شامل تهیه و تدارک ۱۰ قلم روغنیات؛ تهیه و تدارک سیخ گول مربوط ریاست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل؛ پروژه تربیه معلمین مکاتب و کارکنان صحی در زمینه کسب مهارت های مشوره دهی؛ ارتباطات بین الفردی و تغییر سلوک با تمرکز بر انتقال درست معلومات معافیت کتلوی مربوط وزارت صحت عامه؛ ارایه خدمات انترنتى برای اداره مستقل هوانوردی ملکی؛ تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری مى باشد.

همچنان، در این جلسه قراردادهای ۳۲ قلم مواد اعاشوی برای موسسات، قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی نیز شامل قراردادهاى منظور شده است.

در این نشست رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، شبکه مبارزه علیه فساد و دیده بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b0-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%a2%d9%a2%d8%8c%d9%a1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af/