منظوری پروژه تنظیم پایدار زمین و جنگلات به اشتراک جامعه

by Abdullah Atayi | May 7, 2017 10:25 AM

پروژه تنظیم پایدار زمین و جنگلات به اشتراک جامعه، به هدف تنظیم آبریزه ها جهت احیا و ایجاد جنگلات، جلوگیری از تخریب خاک و صحراگرایی، کاهش آلودگی هوا، بهبود معیشت مردم روستایی و تقویه منابع آبهای زیر زمینی در یک نشست مشورتی منظور گردید.

قرار است این برنامه در سال 1397 در پنج ولایت جنگلدار و علفچردار مانند ولایت های کنر، پکتیا، بادغیس، غزنی و بامیان طی مدت 6 سال به همکاری مستقیم وزارت های انکشاف دهات، انرژی و آب، ریاست کوچی ها، اداره ملی حفاظت محیط زیست، سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و بعضی از نهاد های ملی و بین المللی تطبیق گردد.

قابل ذکر است، در این نشست نمایندگان ادارات مختلف دولتی وموسسات بین المللی روی چگونگی تطبیق موثر این برنامه نظریات و پیشنهادات تخنیکی خویش را ارایه نمودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%d8%a7/