منظری ۲۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

by Abdullah Atayi | December 12, 2016 4:52 AM

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، ۲۰ قرارداد به ارزش ۴,۴ میلیارد افغانی مورد تایید قرارگرفت.

پروژه‌های منظورشده شامل احداث کانال‌های جدید از چهارراهی تانک تیل آریانا الی چهار راهی سرک پنجم تایمنی، احداث کانال از چهار راهی ترافیک الی چهارراهی شهید شهر کابل، اعمار سرک دره پوچاوه ولایت پنجشیر، اعمار سرک‌های داخل شهر میمنه ولایت فاریاب، اعمار سرک پل قندهاری الی قریه سرخاب ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، ۷۱ قلم اجناس مفروشات وزارت دفاع ملی شامل شش بخش، تعدیل ۷ قرارداد مواد اعاشوی قطعات و جزوتام‌های اردوی ملی و ۳۹ قلم قرطاسیه باب غیرمطبوع،۱۶ قلم تجهیزات انفرادی البسوی و ۴۰ قلم اجناس مفروشات مورد ضرورت وزارت امور داخله می باشند.

در جلسۀ مذکور، پیشنهاد وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین مبنی بر کاهش ۲۵٪ در قراردادهای اعاشه و تجهیزات طعام‌خانۀ “مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی امید” مورد تایید قرار گرفت.

در این جلسه، پروژه‌های تدارک تیل حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، ۱۱ قلم عینیات البسوی وزارت امور داخله و تعدیل قیم قرارداد تیل قوای هوایی وزارت دفاع ملی جهت بررسی بیشتر اعاده گردید.

کمیسیون، پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی مبنی بر تمدید میعاد زمانی قرارداد تدارک وسایط برای ولسوالان را رد و فیصله کرد، تا جریمه تاخیر بالای قراردادی تطبیق گردد.

همچنان احداث کانال‌ها در شهر کابل پس از بیشتر از ۳۰ سال برای اولین‌بار مورد تطبیق قرار خواهد گرفت که یکی از مشکلات اساسی شهر کابل با تطبیق این پروژه حل خواهد شد.

گفتنی است که در این جلسه به‌علاوه اعضای کمیسیون، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون مخابرات و مواصلات مشرانو جرگه، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%db%b2%db%b0-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7/