ملاقات وزیر مالیه با سفیر کشور شاهی ناروی مقیم کابل

by Wadsam | June 21, 2018 2:24 PM

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور امروز مؤرخ ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ (۲۰ جون ۲۰۱۸) با ماری اسکیر، سفیر کشور شاهی ناروی مقیم کابل ملاقات نمود.

وزیر مالیه ضمن تشکری از کارکردها و فعالیت های سفیر کشور شاهی ناروی در دورۀ ماموریتش در افغانستان، در رابطه به آمادگی های حکومت برای برگزاری کنفرانس ژنیو در اخیر سال جاری و نتایج سفرم به بروكسل جهت اشتراك در نشست صندوق وجهی اردوی ملی افغانستان بحث نمود.

همچنان روی همکاری های ناروى در بخش های مختلف به خصوص توانمند سازی زنان، نقش و تأثیرات آتش بس اخیر حکومت با طالبان در تدوام پروسۀ صلح، برگزارى انتخابات پارلمانى و شورا هاى ولايتى، اصلاحات اقتصادی و مالی، بلند رفتن عواید ملی، اصلاحات در سکتور معادن و دیگر مسایل ذیعلاقه میان دو طرف بحث صورت گرفت.

وزیر مالیه کشور ضمن تشکری از کمک های ناروی به افغانستان و مساعی خانم ماری اسکیر جهت تقویت روابط میان دو کشور برایشان در ماموریت بعدی آرزوی مؤفقیت نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b1/