ملاقات وزیر امورشهرسازی با سفیر جاپان

by Abdullah Atayi | August 26, 2015 7:42 AM

سید سعادت منصور نادری وزیر امورشهرسازی با سفیر جاپان در دفتر کارش ملاقات به روز سه سه شنبه، 1394  ملاقات نمود.

   نادری با تقدیر از مساعدت های کشور دوست جاپان در زمینه های بازسازی و آموزش نیروهای متخصص افغانستانی افزود: افغانستان در طی سه دهه گذشته جنگ، بحران های متعدد را سپری نموده واز همه مهم تر، نیازمند آموزش نیروی متخصص و به خصوص تربیت نیروهای انسانی در زمینه مدیریت شهری می باشد.

     وزیرامورشهرسازی گفت: “وزارت امورشهرسازی با همکاری دیگر نهادهای دولتی در آینده نزدیک آماده بر گذاری سیمیناری تحت نام« کنفرانس ملی شهری افغانستان» بوده و امیدواریم که کشور دوست جاپان، کما فی السابق افغانستان را در این زمینه نیز مساعدت نمایند.”

     پس از آن سفیر کشور جاپان، با سپاس گذاری از وزیرامورشهرسازی، اظهار داشت: مردم و دولت آموزش نیروهای متخصص مدیریت شهری و بازسازی افغانستان و همچنان در زمینه کنفرانس ملی شهری در صورتی که طرح های خوبی ارایه نمایند، آماده کمک می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%be%d8%a7%d9%86/