ملاقات رئیس جمهور غنی با رئیس و اعضای صندوق انکشافی ابوظبی

by Shahwali Sadiq | January 13, 2015 12:41 PM

حمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در اقامتگاه اش در شهر ابوظبی با رئیس و اعضای صندوق انکشافی ابوظبی، دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در مورد کمک های صندوق انکشافی ابوظبی در بخش های مختلف به افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور کشور و مسئولین صندوق انکشافی ابوظبی موافقت نمودند تا به کمک صندوق مذکور در کابل و اطراف آن پروژهای اعمار بند های آبگردان، احیای جنگلات و بندهای کوچک برق، آغاز گردد.

قرار بر آن شد تا هزینه مطالعات پروژه های مذکور را صندوق انکشافی ابوظبی بدوش گیرد و بعد از آن صندوق مذکور یک کنفرانس منطقوی را به اشتراک صندوق های انکشافی کشور های عربی جهت تمویل پروژهای مذکور میزبانی کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86/