ملاقات داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با کارمندان حرفه ای و مسلکی

by Shahwali Sadiq | October 29, 2014 11:11 AM

abdullah33[1]رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در دفترکارش در قصر سپیدار با تعدادی از کارمندان جمهوری اسلامی افغانستان دیدار نمود. نخست در این گردهمایی مسوولین و کارمندان مسلکی احراز مقام ریاست اجرائیه را برای دکتور عبدالله عبدالله تبریک گفته و از بارگاه ایزد متعال خواهان موفقیت های ایشان شدند. سخنرانان تشکیل حکومت وحدت ملی را گامی برای حل مشکلات مردم افغانستان و تحقق آرمانهای شهداء خواندند. آنها گفتند: اصلاحات در دستگاه سیاسی و تخینکی دولت نیاز جدی است. رهبران سیاسی برای تحقق حقوق عامه نقش برازنده دارند. کادر های تخنیکی در شکل گیری ‌‌پالیسی و اصلاحات در حکومت کمک میکنند. در رابطه مثمریت٬‌ موثریت و حسابدهی ادارات اقدامات جدی و هماهنگ صورت گیرد.
در ادامه برنامه پیشنهادات مشخصی از سوی شرکت کنندگان خدمت جناب رییس اجراییه تقدیم شد. ایجاد نهاد مشورتی از رهبران سابق حکومتی برای مشوره دهی و ایجاد خانه فکر یکی از پیشنهادات این تیم بود.
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از تشریف آوری مسوولین و متخصصین ادارات مختلف دولتی تشکر نمود و از کارکرد های ایشان قدردانی کرد. رئیس اجرائیه در ادامهء صحبت هایش افزود:‌ حکومت وحدت ملی به خدمت به شما٬‌ اصلاحات در نظام و ادارات و عملی ساختن وعده های انتخاباتی متعهد است. جناب داکتر عبدالله عبدالله در ادامه صحبت هایش افزود: باوجود مشکلات جدی در تمام سطوح جوانان زحمت کشیده اند و حضور این جوانان را یک امیدواری خواند. از همه کادر ها و تجربه های ایشان باید استفاده درست صورت گیرد و کار به اهلش سپرده شود و مصئویت کاری برای کارمندان دولت ایجاد شود شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://www.wadsam.com/dari/wp-content/uploads/abdullah33.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%ac%d8%b1/