English | دری

معرفی پروژه سرمایه گذاری وانکشاف معادن برای ثبات افغانستان

معرفی پروژه سرمایه گذاری وانکشاف معادن برای ثبات افغانستان

پروژه سرمایه گذاری وانکشاف معادن برای ثبات افغانستان (MIDAS)DSC_0473اداره کننده منابع ملی است که از طرف برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا برای وزارت معادن وپطرولیم به هدف رشد وبهبود ظرفیت اکتشافی وانکشاف سرمایه گذاری اختصاص داده شده است.

به منظور معرفی پروژه مایدس برنامه تحت عنوان ” مرکز علمی مجتمع جهت انکشاف سکتور معادن ” به اشتراک جلالتماب محترم محمد اکبر “بارکزی ” وزیر معادن وپطرولیم ج.ا.ا ، میر احمد جاوید “سادات “معین پالیسی وبرنامه ها، روئسا وکارمندان وزارت ، نماینده گان دونر ها ، متخصصین سکتور معادن در تالار وزارت معادن وپطرولیم تدویر شد.

درآغاز جلالتماب محترم محمد اکبر”بارکزی ” وزیر معادن وپطرولیم ضمن سپاسگزاری از راه اندازی برنامه های موثر پروژه مایدس در رابطه به شناسایی مراحل وپروسه های استخراج معدنکاری گفت: پروژه سرمایه گذاری وانکشاف معادن برای ثبات افغانستان (MIDAS) که ازطرف اداره انکشاف ایالات متحده امریکا تمویل میگردد،با جمهوری اسلامی افغانستان همکاری مینماید تااطمینان حاصل گردد که معادن منحیث ثروت ملی کشوربه صورت موثرومسوولانه استخراج گردد.افغانستان منابع سرشار معدنی را دارا است که سالیان قبل تحت مطالعات جیولوجیکی قرار گرفته است متاسفانه با به میان آمدن جنگ های داخلی اندوخته علمی ما ازبین رفت،  اما در این راستا جامعه بین المللی مارا تنها نگذاشته، پروژه های زیادی در بخش های مختلف با ما همکار بودند چنانچه پروژه مایدس بیشتر از دوسال برنامه موثر ظرفیتی را در عرصه معدنکاری اجرا نموده اند.

پروژه مایدس منبعد پلان های خود را با همکاری وهمآهنکی معیننان وروئسای محترم شریک نموده ودرعملی نمودن آن مطابق پالیسی وزارت معادن وپطرولیم  دراین راستا برنامه های آگاهی دهی در مورد مراحل استخراج را عملی نمایند.

بعدآ آقای مایکل میرنصیر” حیدری ” رئیس پروژه مایدس چنین گفت: پروژه سرمایه گذاری وانکشاف  معادن برای ثبات افغانستان (MIDAS)باوزارت معادن وپطرولیم وریاست سروی جیولوجی افغانستان دربخش های افزایش تخصص وتوانائی جهت انکشاف ساحات معادن،تدوین قوانین ومقررات سرمایه گذارپسند وافزایش فرصت ها برای شرکت های ملی جهت اشتراک درخدمات مربوط به معادن همکاری مینماید. بودجه اختصاصی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای وزارت معادن وپطرولیم (Budgeton-)اداره خواهد شد،وزارت راقادربه تدارک تجهیزات وخدمات برای بهبودسکتورمعادن خواهدساخت.یکی ازاهداف مهم این پروژه اینست که زنان به حیث شرکت کنندگان ومستفدین دراستخراج معادن نقش عمده راایفا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*