English | دری

Breaking News

معرفى سيستم جديد معلومات جغرافيايى یا (GIS)

معرفى سيستم جديد معلومات جغرافيايى یا (GIS)

برای نخستين اداره احصائيه مرکزى افغانستان بار سيستم معلومات جغرافيايى در نشستى که به همين منظور در کابل برگزارشده بود، معرفى کرد.

احمد جاويد رسولی رييس اداره احصائيه مرکزی گفت: “با ايجاد اين سيستم، مى توان از سرمايه گذارى هاى موازى دراين بخش و تکرار عمل در بخش سيستم معلومات جغرافيايى جلوگيرى نماييم.”

رييس اداره احصائيه مرکزی گفت که سيستم جديدمعلومات جغرافيايى (GIS)به مقاصد مختلف ازسوی ارگانهای مختلف مورد استفاده قرارمی گيرد و فعلا هر اداره، سيستم های جداگانۀ خودرا دارد و اين امر، باعث شده که سرمايه گذارى های زيادی روی آن صورت بگيرد؛ اما با پياده شدن اين پروژه، از سرمايه گذاری های متعدد در زمينه جلوگيری می شود.

وی افزودکه معلومات جغرافيايى، از نظر ارزش پولی داراى قيمت بالا مى باشدو  خريداری آن از طريق ارگانهای مربوطه بسيار پرهزينه است، وقتی يکبار اين معلومات به سطح حکومت خريداری شد، قابل دسترس به تمام ادارات می شودکه هم استفادۀ مجدد صورت می گيرد وهم به شکل استندرد نگهداری می شود .

ازسويى هم شنى کمپبيل معاون بانک انکشاف آسيايى گفت که با ايجاد اين سيستم، همه معلومات ها منسجم و معيارى شده و اين سيستم، زمينه ارايه معلومات را به تمام ادارات مهيا مى سازد.

معاون بانک انکشاف آسيايى گفت: “اين سيستم برای اين آماده می شود تا درعرصۀ تصميم گيری مارا کمک رساند و معلومات موجودرا معياری بسازد و قابل جابجا سازی در سيستم باشد.”

به گفته مسوولان، ايجاد سيستم جديد معلومات جغرافيايى (GIS) زمينۀ اين را مهيا مى کند تا معلومات جغرافيايى استندرد، معيارى و با کيفيت به گونۀ آسان براى تمام ادارات قابل دسترس باشد.

گفتنی است که سيستم جديد معلومات جغرافيايى (GIS) به کمک يک شرکت برتانيوی و همکاری مالى بانک انکشاف آسيايى آماده شده و ديگرهم وسعت داده می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*