معتادان افغانستان 300 ميليون دالر را صرف خريد مواد مخدر نموده اند

by Shahwali Sadiq | November 10, 2013 4:44 AM

120325170259_afghan_drugs__304x171_bbc_nocredit[1]وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش را كه توسط اين وزارت تهيه گرديده بود، با رسانه ها مطرح نمود.

طبق اين گزارش بيشترين ميزان مواد مخدر در ولايات نا امن افغانستان توليد ميگردد و اين ولايات هلمند، فراه، كندهار وارزگان گفته شده است و در اين گزارش آمده است كه اين چهار ولايت حدود 72 فيصد ترياك افغانستان را توليد نموده اند.
به گفته اي مسئولين وزارت مبارزه با مواد مخدر اين اولين گزارش جامع است كه وزارت مبارزه با مواد مخدر تهيه نموده است.

همچنان در اين گزارش آمده است كه معتادان افغانستان در سال گذشته حدود چهارده ميليارد و پنچصد ميليون افغاني را صرف خريد مواد مخدر نموده اند كه اين مبلغ تقريبأ مساوي به 300 ميليون دالر ميشودك كه يك رقم بزرگ براي اقتصاد افغانستان ميباشد.

تعداد معتادان افغانستان در اين گزارش يك ميليون و شش صد هزار نفر گفته شده است كه 5.3 فيصد نفوس افغانستان را تشكيل ميدهد و اين يك آمار بلند را در سطح جهان نشان ميدهد.

اشیتا میتل معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نيز تاكيد نمود كه نظر به اين گزارش معلوم ميشود مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بايد ادامه داده شود.

وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان اطمينا داد كه به همكاري وزارت هاي ديگر بر عليه اين پديده به مبارزات خويش ادامه ميدهد.

افغانستان يكي از بزرگترين توليد كنندگان مواد مخدر در جهان ميباشد كه در گذشته فكر ميشد كه تهديد براي جهان باشد، اما حال معلوم شد كه اين پديده دامنگير مردم افغانستان نيز شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/120325170259_afghan_drugs__304x171_bbc_nocredit.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-300-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%b5%d8%b1%d9%81/