معاف مالیه بر صادرات میوه تازۀ افغانستان به هند

by Abdullah Atayi | August 31, 2016 12:04 PM

مسوولین اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که محصول گمرکی و مالیه از صادرات میوه تازۀ افغانستان به کشور هند از سوی آن کشور معاف گردیده است.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور گفت: “در دو روز گذشته با کشور هندوستان صحبت شده‌است، دو طیاره ما بسیار به ساده‌گی در ظرف حدود شش ساعت از میدان هوایی خارج و به مارکیت مواصلت کردند، هندوستان تعهد سپرده که حتی مالیه و محصول گمرکی از میوه تازۀ افغانستان نمی‌گیرد.”

وی افزود که قبل از این ده‌ها موتر پُر از میوۀ تازه روزانه به پاکستان می‌رفت که با مسدود شدن بندر سیپین بولدک-چمن تجار افغان را صدها هزار دالر خساره‌مند ساخته ‌است.

گفته می شود، در دو روز گذشته هفده تُن میوه تازۀ افغانستان از طریق هوا به هند صادر شده و آن کشور تعهد سپرده تا از میوه‌های تازه افغانستان محصول گمرکی و مالیه اخذ نکند.

در این حال، آگاهان اقتصادی به این باور اند که آغاز تجارت از طریق بندر چابهار، تجارت مستقیم با هند و داشتن روابط تجاری با چین نشان دهنده حرکت بسوی خود کفایی اقتصادی افغانستان است و حکومت باید برای رشد آن سعی کند.

به نقل از رادیو آزادی، معاون اتاق تجارت و صنایع گفته است که کمیسیونی به هدف انتقال میوه تازه از طریق میدان هوایی کابل و کندهار به خارج از کشور، ایجاد شده‌است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%80-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/