مساعدت و سروی 580 خانواده بی جاشده در ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | December 29, 2016 6:35 AM

مسوولان آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل می گویند که 580 خانواده بی جاشده در این ولایت مساعدت و سروی گردیده اند.

عبدالقدوس امر حالات اضطراری امور مهاجرین ولایت سرپل گفت، برای 200 خانواده بی جاشده از ولسوالی صیاد، مساعدت WFP شامل 6 قلم مواد غذائی به تاریخ 5 جدی توزیع شده است .

به گفته او، همچنان 389 خانواده بی جاشده دیگر از آنولسوالی به کمک نهاد های همکار در جریان یک هفته سروی شده و قرار است برای آنها نیز مساعدت صورت گیرد .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-580-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/