مساعدت های بشردوستانه با 100 خانواده بیجاشده در ولایت غور

by Abdullah Atayi | June 5, 2017 7:09 AM

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه برای 100 خانواده که ازولسوالی های دولینه و چهاردره  به مرکزی این ولایت بیجاشده بودند، مساعدت های بشری صورت گرفت .

یک شنبه 14 جوزا سال روان خورشیدی هر یک از این خانواده ها از مساعدت های یک سطل، یک عدد پکنیک گاز، یک عدد دیک و برخی وسایل دیگر آشپز خانه مستفید شدند

قابل یاد آوریست که دوهفته قبل نیز برای هر خانواده 2 راس بز مساعدت های بشردوستانه صورت گرفته بود .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-100-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%ac/