مساعدت مواد غذایی به ارزش 33.8 میلیون دالر امریکایی ایالات متحده به افغان های آسیب پذیر

by Wadsam | February 1, 2015 12:58 PM

ایالات متحدۀ امریکا به ارزش 33.8 میلیون دالر امریکایی مساعدت های دیگر غذایی را منحیث بخش از حمایت مالی جاری این کشور از برنامۀ تلاش های دوامدار امدادرسانی و نجات (PRRO) سازمان جهانی غذا در افغانستان، کمک خواهد نمود.

هدف برنامۀ PRRO در افغانستان فراهم سازی مواد غذایی به بیشتر از 3.7 میلیون افغان آسیب پذیر در 184 ولسوالی که به کمبود مواد غذایی مواجه اند، میباشد. این برنامه همچنان توانایی رسیدگی زودهنگام در حالات اضطراری را ایجاد و حفظ مینماید.

کمک به مردم آسیب دیده از آفات/حادثات طبیعی و اقتصادی برای برگشت به وضعیت عادی، تداوی اطفال سوء تغذی، مادران باردار و شیرده، و آموزش شاگردان مکاتب ابتدائیه و متوسطه هنوز هم از اولویت های ایالات متحده در افغانستان میباشند. مساعدت ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده نه تنها این طبقه مردم را کمک نموده، بلکه مردم را که در فقر مزمن بسر میبرند،و یاهم از جنگ و آفات طبیعی و اقتصادی متاثر شده اند، نیز کمک مینماید.

طی 12 ماه گذشته، ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا به خانواده ها و مردم متاثرشده از جنگ و آفات طبیعی در افغانستان، به ارزش 87.8 میلیون دالر امریکایی مساعدت های بشری نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-33-8-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1/