مساعدت خانواده های بیجا شده در ولایت هلمند

by Abdullah Atayi | August 29, 2016 9:55 AM

مسوولین ریاست امومهاجرین می گویند که به همکاری موسسسات همکار برای 120 فامیل بیجا شده در شهر لشکرگاه ولایت هلمند پول نقد مساعدت نموده است.

این مساعدت برای هر خانواده 8 هزار افغانی پول نقد از سوی موسسه IRC و 6 هزار افغانی از سوی دفتر ACF و یک کیت تقویه فامیلی از سوی دفتر UNCEF بود.

همچنان تیم سروی ریاست امور مهاجرین باهمکاری موسسات بین المللی 132 فامیل بیجا شده را در مربوطات شهر لشکرگاه سروی و کارت های توزیع مساعدت را برای ایشان توزیع نموده است.

قابل ذکر است که اداره مذکور به کمک موسسات همکار، تا کنون 1867 فامیل بیجا شده اخیر را در آنولایت سروی و از میان آنها برای 1108 فامیل کمک نموده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%ac%d8%a7-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84/