مساعدت خانواده های بیجاشده و عودت کننده در ولایت ننگرهار

by Abdullah Atayi | November 23, 2016 6:41 AM

مسوولین امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار می گوید که برای یک هزار 350 خانواده بیجاشده و عودت کننده در این ولایت مساعدت صورت گرفته است.

غلام حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار گفت که این خانواده ها به تاریخ  24 ، 25 و27 عقرب سال روان از طرف ادارات  IRC، NRC،WFP   و حمایه اطفال کمک شده اند.

به گفته مسوولان،  برای 1 هزار و 5 خانواده پول نقد، برای 135 خانواده بسته وسایل زمستانی و برای 210 خانواده دیگر مواد غذایی توزیع گردیده است

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/