مساعدت خانواده های بیجاشده در ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | August 30, 2016 8:11 AM

محمد ظاهر وحدت، والی ولایت سرپل می گوید که برای ۱۱۰۰ خانواده بیجا شده که در اثر نا امنی ها از نقاط مختلف ولسوالی سانچارک بیجا شده اند، مساعدت توزیع گردیده است.

وی افزود: برای هر خانواده مبلغ ۸ هزار افغانی پول نقد و ۲۲ قلم اجناس غیر غذایی از طرف هماهنگ کننده کمک های بشری کشور ناروی و دفتر حمایه اطفال توزیع شده است.

قابل ذکر است، براساس گفته های والی ولایت سرپل در اثر نا امنی ها و درگیرهای نظامی بیش از ۲ هزار خانواده مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1/