مساعدت برای عودت کننده های فاقد مدرک در ولایت لغمان

by Abdullah Atayi | December 27, 2016 7:07 AM

مسئوولین ادارۀ مهاجرین ولایت لغمان می گویند که برای 167 خانواده عودت کننده فاقد مدرک به ولایت لغمان توزیع مساعدت صورت گرفته است.

محمد کاظم مسئول ادارۀ مهاجرین آنولایت گفت که مساعدت موسسه NRC برای 125 فامیل می باشد و برای هر خانواده مبلغ 16 هزار افغانی اختصاص یافته و کمک موسسه CWS برای 42 فامیل است که هر خانواده مبلغ 200 دالر دریافت می نماید.

قابل ذکر است که این خانواده ها در جریان سالروان از پاکستان به ولسوالی قرغه ئی و سایر مناطق ولایت لغمان عودت کرده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1/