مساعدت آمریکا برای تقویت کمک های غذایی و اقتصاد محلی در افغانستان

by Wadsam | October 29, 2017 4:49 AM

پروگرام غذایی جهان مساعدت 24 میلیون دالری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا جهت کمک غذایی به افغانهای شدیدا آسیب پذیر متاثر از جنگ، بیجا شدگی، فاجعه های طبیعی و گرسنگی فصلی را با خرسندی پذیرفت.

میک لورنتزن، نماینده دبلیو ایف پی در افغانستان گفت: “میلیون ها زن و طفل در افغانستان دارای عدم مصونیت غذایی بوده و دچار سؤتغذیه هستند که ضرورت به کمک غذایی دارند. وظیفه ی دبلیو ایف پی این است که مطمئن شود که کمک های نقدی و غذایی که در افغانستان خریداری شده را به آنها می رساند.”

 وی افرود: “بوسیله حمایت های مداوم و سخاوتمندانه دولت ایاالت متحده آمریکا ما قادر خواهیم بود که مصونیت غذایی را بهبود بخشیده، اقتصاد محلی را تقویت نموده و به حمایت های خود از بهبود معیشت مردم ادامه دهیم. با این مساعدت دبلیو ایف پی می تواند به بیشتر از 67.1 میلیون افغان اعم از زنان و اطفال کمک های نقدی و غذایی که در افغانستان خریداری شده را فراهم نماید.

هربرت اسمیت، رییس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفت: این مساعدت باعث کاهش گرسنگی و سؤتغذیه در بین خانواده های بی بضاعت و کم درآمدی که متاثر از درگیری ها و حوادث طبیعی می باشند خواهد شد.

وی افزود: این کمک دبلیو ایف پی را قادر خواهد ساخت تا همراه با جوامع محلی و بوسیله پروگرام هایی که در جهت توانمند سازی خانواده های نیازمند افغان برای بازسازی زندگی و پیدا کردن توانایی مقابله با حوادث آینده تطبیق می شود، بذر احیای مجدد این جوامع را بکارد.

پروگرام غذائی جهان درنظر دارد تا در سال 2017 عیسوی برای 9.2 میلیون افغان هایی که دارای عدم مصونیت غذایی هستند، کمک برساند که شامل توزیع مواد غذایی و پول نقد برای افراد متآثر از جنگ و حوادث طبیعی، حمایت بیشتر در عرصهٔ تغذیه، فعالیت های کاهش خطرات حوادث و توزیع سهمیه مواد غذایی برای شاگردان مکاتب در مناطق دارای عدم مصونیت غذایی می باشد.

افزون بر این، دبلیو ایف پی به بیش از 550000 بیجا شده داخلی، مهاجران و عودت کنندگان کمک های غذایی و نقدی فراهم می سازد.

حدود 40 فیصد اطفال زیر پنج سال در افغانستان از قد کوتاهی رنج می برند در حالیکه 9 فیصد زنان سؤ تغذی اند. دبلیو ایف پی همچنان از سال 2006 به این سو با آسیاب های محلی جهت غنی سازی آرد گندم کار می کند.

گفتنی است که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا، بزرگترین تمویل کننده دبلیو ایف پی در افغانستان است که تقریبا 50 فیصد منابع این اداره را در بیش از پنج سال اخیر مهیا نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/