مجلس نمایندگان: شرکت های خارجی باید مالیات خویشرا پرداخت نمایند

by Shahwali Sadiq | October 11, 2013 11:22 AM

parliament-23-december-2012[1]ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است قبل از این که شرکت های خارجی این کشور را ترک کنند، مالیه آنها را تصفیه حساب نماید. برخی شرکت های خارجی به عدم پرداخت مالیات شان متهم اند.

مجلس نمایندگان از دولت خواسته است تا مالیه برخی از شرکت های خصوصی را تصفیه نمایند.
کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان افغانستان گزارش داده است که شمار از شرکت های بزرگ خارجی که برای نیرو های ناتو و امریکایی در بخش اکمالات لوجیستیکی کار مینمایند، مالیات خویش را که بالغ به میلیون ها دالر میشود به دولت افغانستان پرداخت نکرده اند.
کار بسیاری از این شرکت ها در افغانستان به پایان میرسد و از اینرو باید باقیات مالیاتی خویش را با دولت افغانستان تصفیه نمایند.
به گفته ای اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه یکی از شرکت های اکمالاتی که هنوز مالیات خویش را تحویل نکرده شرکت سوپریم میباشد و این شرکت حدود 150 میلیون افغانی از بابت مالیات ازدولت افغانستان قرضدار میباشد.
کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان چندین بار بطور کتبی مسئولین این شرکت را آگاه نموده اند، اما تاهنوز کدام نتیجه ی بدست نیاورده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/parliament-23-december-2012.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84/