لیلام چهل ملیون دالر ار سوی بانک مرکزی

by Abdullah Atayi | August 27, 2015 10:19 AM

بانک مرکزی مبلغ (چهل )ملیون دالر امریکایی رابطور لیلام  بفروش میرساند.
بر اساس گذارش، بانک مرکزی (دافغانستان بانک) حدود چهل میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی  روز شنبه مورخ 7 سنبله   بطور  لیلام بفروش خواهد رساند.
طبق لایحه: ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً بطور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های  دافغانستان بانک تحویل نموده اند ، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز  تصفیه نمایند.
همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده که فورمه های داوطلبی را ساعت 9:00 صبح روز لیلام ازمدیریت عملیات بازار ومراکز زون های دافغانستان بانک: هرات ، جلال آباد ،؛ قندهار ، کندز ، مزارشریف و گردیز اخذنموده و ساعت 9:30 دوباره به موظفان مربوطه تسلیم نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، همچنان میتوانندیک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل ذکر است  که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/