لیلام پانزده ملیون دالر امریکایی از سوی بانک مرکزی

by Wadsam | March 24, 2018 3:54 AM

بانک مرکزی افغانستان الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز شنبه مؤرخ 4/1/1396 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند.

بمنظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم صفیه نمایند.

 در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را بمنظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند.

در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

قابل ذکر است که مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88-5/