لیلام شانزده ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

by Abdullah Atayi | June 13, 2016 4:16 AM

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ شانزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز شنبه، 24 جوزا سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده که فورمه های داوطلبی را ساعت 9:00 صبح امروز ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده و ساعت 9:10 دوباره به موظفان مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1-4/