English | دری

Breaking News

لیلام سی وپنج ملیون دالر لیلام از سوی بانک مرکزی

لیلام سی وپنج ملیون دالر لیلام از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام نموده است که، مبلغ سی وپنج ملیون دالر امریکایی رابطور لیلام  بفروش خواهد رساند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، دافغانستان بانک الی مبلغ سی وپنج میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی  روز شنبه مورخ  21  سنبله سال روان  بطور  لیلام بفروش میرساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند ، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند  و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز   تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده که فورمه های داوطلبی را ساعت 9:00 صبح روز لیلام ازمدیریت عملیات بازار اخذنموده و ساعت 9:30 دوباره به موظفان مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند.همچنان میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل تذکر است  که تسویه قسمی معاملات مجاز نمی باشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*