لیلام بیست ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

by Wadsam | April 7, 2018 3:58 AM

بانک مرکزی کشور الی مبلغ بیست میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز شنبه مؤرخ 18 حمل سال جاری، بطور لیلام بفروش می رساند.

از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای بانک مرکزی تحویل نموده اند، تقاضا می گردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را بمنظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به بانک مرکزی تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند.

 در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

قابل ذکر است که مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-6/