كورياي جنوبي بيش از 40 ميليون دالر به افغانستان كمك نمود

by Shahwali Sadiq | December 17, 2013 10:56 AM

images[1]كورياي جنوبي در بخش هاي بازسازي، پروژه هاي انكشافي و بهبود حقوق زنان براي افغانستان مبلغ 43 ميليون دالر كمك مالي را فراهم نمود.
آقاي يانگ چيول سفير كورياي جنوبي در افغانستان مي گويد: كمك هاي كورياي جنوبي به افغانستان به اساس تعهدات طويل المدت براي افغانستان صورت مي گيرد.
وي افزود: اين كمك هاي در بخش هاي مختلف مانند بهبود مهارت زنان، صحت مادران، تقويت مهارت هاي تجارتي زنان، محو خشونت عليه زنان، انكشاف سيستم هاي حكومت داري و انكشاف عرضه خدمات به مصرف ميرسند، بايد خاطر نشان سازم كه اولويت ها از طرف دولت افغانستان مشخص مي شود و به اساس اولويت هاي تشخيص شده كمك ها به مصرف مي رسند.
آقاي چيول همچنان در جريان بيانيه اي خويش از تاريخ كورياي جنوبي ياد نمود و گفت كه تا پنجاه سال قبل كورياي جنوبي مانند افغانستان به مشكلات اقتصادي مواجه بود، اما با استفاده از كمك هاي بين المللي توانست كه دوباره به پاي خود ايستاده شود و اكنون مسووليت ما است كه به كشور هاي كه با مشكلات مواجه اند كمك نماييم.
كورياي جنوبي از جمله كشور هاي عمده در عرصه كمك رساني به افغانستان شمرده مي شود و پروژه هاي زيادي به كمك مالي كورياي جنوبي تكميل و به بهره برداري سپرده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/images2.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-40-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba/