كمك ٣٢١ دالرى بانك انكشافى آسيايى براى توسعه سكتور انرژى و بازسازى بند برق دهله كندهار

by Wadsam | March 17, 2019 6:42 AM

بانك انكشافى آسيايى از كمك بيش از ٣٢١ ميليون دالر براى بازسازى بند برق دهله كندهار و چندين پروژه زير بينايى ديگر خبر داد كه نصب توربين هاى جديد شامل بخش از بازسازى اين بند ميشود .

همچنان مقامات بانك انكشافى آسيايى از عملى شدن دو پروژه در بخش توسعه انرژى در سال روان خبر ميدهند كه  شامل  بازسازى بند برق دهله كندهار و پروژه انرژى نورى آفتابى(سولر انرژى) در كندهار، ميشود .

ديويد دول  معاون ريس بانك انكشافى آسياى در افغانستان ، گفت كه روى مصارف و هزينه  ساخت تونل جديد سالنگ كار جريان دارد و بانك انكشافى آسيايى در اين زمينه با حكومت افغانستان همكار خواهد بود.

بند برق دهله كندهار در سال ١٩٧٣ به كمك مالى ايالات متحده امريكا احداث شد. اين بند از جمله بند هاى مهم و دومين بند بزرگ در كندهار بوده كه قابليت آبيارى بيش از ٦٤ هزار هكتار زمين را در اين ولايت دارا ميباشد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%83%d9%85%d9%83-%d9%a3%d9%a2%d9%a1-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%81%d9%89-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%8a%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%89/