كمك هشت ميليون پوندى بريتانيا براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان

by Muheb Ibrahimkhail | August 15, 2019 4:56 PM

بريتانيا براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان حدود هشت ميليون پوند كمك مالى در نظر گرفته است.

سفارت بريتانيا إعلام نمود كه اداره توسعه بين المللى اين كشور هشت ميليون پوند به برنامه حمايت از انتخابات ملل متحد كه مسؤول جمع آورى كمك ها به ادارات مستقل انتخابات را به دوش دارد، تخصيص داده است.

 آليسون بليك، سفير بريتانيا در كابل ميگويد كه بريتانيا از برگزارى  انتخابات رياست جمهورى افغانستان حمايت ميكند تا مردم افغانستان بتوانند از اين طريق  سهم خود را آينده كشور شان ادا كنند.

 هزينه مجموعى انتخابات رياست جمهورى افغانستان بيش از ١٤٩ ميليون دالر تخمين شده است كه مسووليت پرداخت يك بخش بزرگ آنرا، يعنى بيش از ٩٠ ميليون دالر را حكومت افغانستان به دوش گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%83%d9%85%d9%83-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%86%d8%af%d9%89-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d8%a8%d8%b1%da%af/