قیرریزی جاده مهری 22شهر هرات تکمیل و بهره برداری سپرده شد

by Shahwali Sadiq | April 24, 2014 5:59 AM

  1e4ca548f-3fb2-4375-b15b-bf1b54530702[1]این جاده حدود یک کیلومترطول دارد که براساس تقاضای مردم وهدایت مقام ولایت ازسوی ریاست شاروالی درظرف دوماه بگونه اساسی قیرریزی شده است .

مسولان ریاست شاروالی هرات میگویند” بابهره برداری ازین جاده مشکلات ترانسپورتی صدهاتن ازشهروندان برطرف شده است .

انجینرعبدالعزیزاحراری سرپرست ریاست شاروالی هرات میگوید:بودجه مورد نیازتکمیل قیرریزی این جاده ازبودجه شاروالی هرات پرداخت شده است.

جاده مهری 22 یکی ازجاده مهم ومزدحم شمال غرب شهرهرات میباشد که مسیرتردد روزانه صدهاوسیله نقلیه میباشد.

به گفته مسوولین شاروالی , آسفالت اکثر سرک های داخل شهر هرات که درگذشته عمر مفید خود را از دست داده بود بگونه معیاری بازسازی ومورد استفاده شهروندان قرارگرفته است .

در همین حال شماری از باشندگان هرات از این اقدام مسولان  قدردانی نموده و تاکید دارند که مسوولین ذیربط باید به روند و کیفیت ساخت این سرک ها نظارت داشته باشند.

این شهروندان میگویند «درگذشته از خرابی جاده های  داخل شهری به عنوان یک شهروند بی نهایت رنج می بردم؛ ولی حالاباتکمیل آسفالت جاده ها مشکلات شهروندان نیزکاسته شده است .

این درحالیست که ازآغازبکارسید فضل الله وحیدی بعنوان والی هرات تااکنون نزدیک به پنجاه کیلومترجاده های داخل شهری آسفالت شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/1e4ca548f-3fb2-4375-b15b-bf1b545307021.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%82%db%8c%d8%b1%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c-22%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1/