قرار است دو هزار تُن تربوز افغانستان به آذربايجان صادر شود

by Wadsam | June 22, 2019 11:21 AM

اتاق تجارت و صنايع افغانستان از آغاز روند صدور بيش از دو هزار تُن تربوز به كشور آذربايجان خبر ميدهد. گفتنى است كه اين مقدار تربوز از ولايت فراه به هرات و از طريق هرات به تركمنستان و آذربايجان فرستاده ميشود.

اين در حاليست كه قيمت تربوز و ديگر ميوه جات تازه در كشور كاهش بى سابقه را تجربه نموده است. قبل از اين به منظور جبران اين مشكل و كنترول بازار ها ريس جمهور غنى در فرمانى به قول اردو هاى هرات و قندهار امر نمود تا در اعاشه نيرو هاى امنيتى كشور از ميوه جات فراه خريدارى نمايند.

مسوولان وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى افغانستان از افزايش سطح حاصلات ميوه جات تازه در سال روان خبر ميدهند و ميگويند كه با وجود افزايش حاصلات قيمت در بازار كابل و ديگر ماركيت ها خوب ميباشد.

اكبر رستمى سخنگوى وزارت زراعت و آبيارى بيان نمود كه در سال روان حاصلات زراعتى افغانستان افزايش قابل ملاحظه داشته است كه درآمد آن در وضعيت اقتصادى باغداران تاثير مطلوب به جا خواهد گذاشت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%8f%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/